Konstnärlig verksamhet

Konstnärlig verksamhet 2011–2015.
Jag arbetar med många olika teman och tekniker:


”Love your Darlings”

I en pågående process skildrar jag relationen mellan djur och människa. Hur djuren präglar oss och vi dem. Lilla My katt och jag levde tillsammans i stark symbios i 18 år, mina bilder är ett försök till analys och bearbetning av denna tid.
I initieringen av detta tema använde jag mig av kamera och dator. Jag undersöker också bildernas verkan i ett offentligt rum.
Det sista året har temat utvecklats att även omfatta teckning på ritfilm t.ex. ”Utsnittsbilder”, bilderna är byggstenar och kan placeras på många olika sätt.


”Bärarna/Carrier”

Detta tema har utvecklats under en längre tid och processen fortsätter.
Bärarna är tolkar för existensen och identiteten, de är också de icke längre närvarande.
I bilderna finns ett motsatsförhållande, i ritfilmens transparens och blyertsens tunga jordbundna svärta. Kombinationsmöjligheterna är många eftersom bilderna är tänkta att verka i lager eller skikt.
För exponeringen av bilderna är flexibiliteten viktig. Det finns ingen begränsning för verkets längd.
Bärarna samverkar med temat ”Jag vill inte bli stor” och temat ”Love your Darlings”.
Samtidigt växer bilderna ut i rummet bl.a. som 3 dimensionella pelarbilder.
Färgens roll/betydelse för teckningen undersöks.
I detta tema har jag börjat använda mig av andra tekniker bl.a. foto, plexiglas, radiantglas.


”Change”…

… är en annan sorts bärare, bärarna som leksaker, tolkade i foto, plexiglas och radiantglas. Objekten förändras beroende på betraktarens placering i rummet. ”Change” är också ett deltema i ”Jag vill inte bli stor”.


”Jag vill inte bli stor”

Mitt intresse för den mänskliga skörheten har fört mig bakåt och framåt. Bakåt till barndomen där jag använder mig bl.a. av min tvillingbrors och mina egna barnkläder och leksaker. Framåt till barnets utsatthet och skyddslöshet i dagens samhälle ”Jag vill inte bli stor” citat av Björn 12 år, om växandets smärta och rädsla att lämna barndomen och träda in i vuxenlivets komplexitet. Leksakerna speglar också lekens livsviktiga betydelse som förberedelse för vuxenlivet.


”Substitut”

Vårt behov av tröst och projicering.
Leksakers ursprungliga betydelse och genustillhörighet testas och förändras. Jag använder mig av foto, leksaker, teckning på ritfilm.


”Yta symbol kontext” (X-kors, förvaringsalternativ)

Är ett undersökande av den glättade ytans nästan bortstötande effekt, formens kända symbolvärde och innehållets betydelse.
Plexiglasets plastiga ytlighet och färgtoners lättillgänglighet.
Formen som religiös symbol, som x = det icke kända och additionstecken.
Kontexten om växandets smärta och rädslan att lämna barndomen och träda in i vuxenlivets komplexitet och samtidigt belysa lekens livsviktiga betydelse som förberedelse för det vuxna livet.


”Kroppar/Kapslar”

X – Korsen har växt ut i rummet till bärare bestående av en kombination av kroppar i radiantglas innehållande leksaker och kläder. Innehållet är utbytbart. Radiantglas är ett plexiglas med förmågan att vara transparent, spegelglas och ljusbrytare i prismats alla färger samtidigt.


”Platsaktivering”

Jag undersöker mina bilders och objekts verkan i det offentliga rummet och gör samtidigt en visualisering av gemensamma ytor. Hur påverkar bildkonsten det fysiska rummet?
Vad används dessa platser till? Vilka samtal förs här? Finns det maktstrukturer? Genusstrukturer?


Interaktion konst–näringsliv:


”Interaction visual art – technology”

Ett samarbete med företaget Strusoft AB, Sructural Design Software.
Gestaltning av rum ”Structures of art” och förstärkning av företagets profil genom bildkonst.
T.ex. att använda företagets unika funkishus i profileringen.
Att tydliggöra företagets verksamhet i bildkonst och dokumentera arbetsprocesser genom foto och skisser.


”Platsaktivering”

Ett digitalt projekt tillsammans med Tyréns i Malmö där jag undersöker den rumsliga miljöns påverkan av bildkonst s.k. interiöraktivering. Jag vill belysa företagets gemensamma mötesplatser för att öka delaktigheten och stärka dialogen mellan människor.


KZON Norra Sorgenfri

Ett projekt som syftar till att integrera och utveckla möjligheter för konst i stadsmiljö.
I detta projekt har jag främst arbetat med foto och text.


Offkonst ”Det offentliga rummets konstnärliga gestaltning”

Ett projekt om konstens roll i det offentliga rummet.
I detta projekt har jag arbetat med foto (film), grafisk form och text.

Using Format